hwp_tools

AppI : Happy Model นำเสนอโมเดลการสร้างความสุขด้วยโมเดล Home โดยมององค์กรแห่งความสุข ใน 3 มุมมอง คือ ในระดับองค์กร ระดับการบริหารจัดการความสุข และระดับพนักงาน โมเดลนี้จะทำให้ เข้าใจลักษณะและแนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน

ดาวโหลดคู่มือ

 

AppII : Happy Workplace Index เป็นเครื่องมือประเมินตัวเองและวัดผลการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดความสุข ซึ่งแบ่งเป็น 10 มิติ คือ สุขด้วยการจัดการ สุขด้วยบรรยากาศในการทำงาน สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข สุขด้วย สุขภาพกายใจ และสุขด้วยผลลัพธ์องค์กร

ดาวโหลดคู่มือ

 

APPIII : HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานรายบุคคล โดยแบ่งตัวชี้วัด เป็น 5 มิติ คือ ข้อมูลทั่วไปมี 1 มิติ, Happy 8 มี 8 มิติ, และ Happy Plus มี 1 มิติ

ดาวโหลดคู่มือ

 

AppIV : Happy Workplace ROI ใช้ประเมินความคุ้มค่า (ROI) ในการดำเนินการ กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง กับความสุขในการทำงาน โดยประเมินจากข้อมูลนำเข้า 12 ส่วน

ดาวโหลดคู่มือ

 

AppV : Happy 8 Menu รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมการสร้างความสุขในแต่ละความสุข โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 8 กลุ่ม ตาม Happy 8

ดาวโหลดคู่มือ

 

 

Screen Shot 2555-12-25 at 1.31.56 PM

Untitled-1

HeHa หรือ Holestic Enterprise Happiness Approach เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแนวคิดของการรักษาสมดุลของความสุขภายในองค์กร ด้วยการเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการเสริมสร้างความสุขของทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน บนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง