แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ
ภารกิจ

ผลัก ดันแนวคิดการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ ทำให้เกิดการทำงานได้อย่างเป็นสุข มีประสิทธิผลต่องานที่ทำอยู่ สร้างฐานคติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการ เปลี่ยนแปลงระดับบุคคลให้ได้แล้วสะท้อนไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง โดยดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกิดภาคีและเครือข่าย เกิดความรู้ที่สนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานด้วยการสร้างความ สมดุลระหว่างชีวิตกับงาน

รายละเอียด

โดย ความร่วมมือของ กพ. + สสส. + สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ + หน่วยงานราชการ ที่จะมาเป็นภาคี/เครือข่าย ซึ่งเป็นภาคีเชิงยุทธศาสตร์ ที่ร่วมในแผนงาน QWL for Public Sector

ข้อมูลทั่วไป
ภายใต้วัตถุประสงค์
1) เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
2) สร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาวะองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีและผู้สนใจ
3) สื่อสารองค์กรในระดับต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนบรรทัดฐาน/ค่านิยมที่ไม่นำไปสู่สุขภาวะ
4) ผลักดันนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบสุขภาวะองค์กรที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภาครัฐกลุ่มต่างๆ
5) สร้างและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายภายในประเทศนำ ไปสู่แนวคิดในการขยายผลกระบวนการฝึกอบรมในอนาคต โดยนำกระบวนการนี้มาใช้ในการสร้างและเพิ่มจำนวนภาคีในระดับต่างๆ ที่สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agents) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะองค์กรที่ขาดสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ