อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเรนเดียร์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยหลักสูตรฝึกอบรมนี้ มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดนักสุขภาวะองค์กร ที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนสร้างความร่วมมือ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ให้เกิดเป็นเครือข่ายสุขภาวะองค์กรที่มีเป้าหมายฐานความเข้าใจ และทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 55 คน


*ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/149080861900144/photos/?tab=album&album_id=1356835804457971