ราชบัณฑิตยสถานกรมชลประทาน
กรมราชทัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรมสุขภาพจิตสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมประมงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน