งาน Happy WorkplaceForum 2014 ครั้งที่3 (ภาครัฐ) สร้างองค์กรมีชีวิต (Humanizing the Workplace) ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26สิงหาคม 2557  ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีพิธีมอบรางวัล “องค์กรต้นแบบก้าวหน้า” ให้แก่ 4 ส่วนราชการที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่

กรมชลประทาน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)