สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร

สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร “อนาคตและข้อเสนอเชิงนโยบายคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารอรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…Download

qwl_dialogue_20140915_01