แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

มือถือ: 083 253 0800
อีเมล์: happy8clinic@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/happyworklife