ม.อ. จับมือ สสส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขแก่ภาคีเครือข่าย ใน PSU Happy Station ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สสส จัด Show and Share :PSU Happy ให้ทุกวิทยาเขต ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุข กับหน่วยงานภายนอก นำองค์กรต้นแบบแห่งความสุข บอกเล่ากิจกรรมสร้างความสุข เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีนักสร้างสุของค์กรร่วมกิจกรรมจำนวน 350  คน

นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์  กรรมการบริหารแผนสร้างสุขภาวะองค์กร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปาฐกถานำเรื่อง จุดประกายองค์กรแห่งความสุขว่า คุณภาพชีวิตที่ดีมี 4 มิติ เริ่มจากการที่1.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ควรออกกำลังกายด้วยการเดินวันละ 40 นาที พักผ่อนเพียงพอ เมื่อร่างกายแข็งแรงก็สามารถทำงานได้ดี 2. จิตใจที่เบิกบานแจ่มใส จิตที่เป็นสมาธิ สติปัญญาก็จะเกิด  3.ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข  ก็จะไปสู่มิติที่ 4.คือสังคมและชุมชนแห่งความสุข ขยายไปในระดับประเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรต้นแบบแห่งความสุขที่สามารถเป็นแม่ข่ายให้กับองค์กรอื่นๆได้  หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสร้างกิจกรรมได้น่าสนใจเช่น ม.อ.ภูเก็ต มีกิจกรรมวันเกิดของบุคลากร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. มีการซื้อหุ้นสหกรณ์ให้พนักงานเงินรายได้เพื่อเป็นการออมรายเดือนให้ เป็นต้น

ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ   ด้วยเครื่องมือ happy 8 ประการ ได้สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข  ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร มีรูปแบบที่ยั่งยืนยาวนาน  ขยายไปเป็นภาคีเครือข่ายภาครัฐ ขับเคลื่อนไปสู่ภาคเอกชน โดยมีสภาอุตสาหกรรมเข้ามาร่วม สอดคล้องกับคนในแต่ละรุ่น ได้แก่ เจนเนอเรชั่น  x ถือว่างานคือชีวิต  เจนเนอเรชั่น Y งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  และเจนเนอเรชั่น Z ที่ถือว่างานเป็นทางเลือกของชีวิต     โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 1 ในองค์กรต้นแบบสร้างสุข

มีการเสวนา เรื่อง “ความสุขที่อยากบอก” โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การทำให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขเป็นความฝันของผู้บริหาร  อย่างไรก็ตาม ความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนสอบผ่านก็เลี้ยงฉลองแล้ว ในขณะที่บางคนต้องสอบได้ที่ 1 จึงจะมีความสุข  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดโอกาสให้คณะ หน่วยงานมานำเสนอผลงานสร้างสุขเพื่อแลกเปลี่ยน และสร้างแรงจูงใจ ในการจัดกิจกรรมสร้างสุข

นายวัชรา ค้าขาย นักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ  กล่าวว่า สำนักงานจัดตลาดนัดพระจันทร์ยิ้มให้บุคลากรนำสินค้ามาซื้อชายกันเดือนละครั้งช่วงเวลา 11.00 -13.00 น.เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดี  และลุกขึ้นออกกำลังกายด้วยยางยืด ในเวลา 15.00 น.รวมทั้งขณะประชุมก็สามารถออกกำลังกายเพื่อคลายเครียดจากการประชุมด้วย

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ที่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดดอกไม้ไว้ในมุมต่างๆของสำนักงานเพื่อให้บุคลากรและผู้มาติดต่อมีความสุข มีการสอนศิลปะการจัดดอกไม้แก่บุคลากร กิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุข แก่จิตใจ ผู้รับจะได้รับความสุขมากน้อยอย่างไร  เราก็ได้ให้ความสุขแล้ว สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ฯ

ร่วมด้วย รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนางสาวชุติมา พัฒนพงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการ

นางเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้จัดกิจกรรม PSU Happy Station กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยมีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง และได้ขยายไปยังคณะหน่วยงานต่างๆ นำร่อง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” (Happy University) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน นำไปสู่การขยายผลการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้เปิดโอกาสให้คณะ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

หน่วยงานซึ่งเป็นองคกรสร้างสุขที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง  คณะวิทยาการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักวิทยาบริการ   กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี   วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  คณะบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ต  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์   ชมรมวิทันตสาสมาธิ  สนอ.สัมพันธ์  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และมีกิจกรรมการแสดง line dance เพื่อสุขภาพ โดยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  วิทิสาสมาธิ เพื่อความสงบของจิตใจ นำเสนอโดย ชมรมวิทันตสาสมาธิ กิจกรรมสาธิต การดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกายบริหาร “ฤาษีดัดตน”โดย คณะการแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลต้นแบบ PSU Happy Station Award  ซึ่ง ผลรางวัลเป็นดังนี้

ชนะเลิศ  ได้แก่  กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานีและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดบูธในดวงใจ ซึ่งผลการตัดสินได้แก่ กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) และ สนอ.สัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาพและข่าว โดย  คุณวราภรณ์  ชวพงษ์  นักสร้างสุของค์กร งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ Show and Share : PSU. Happy Station ครั้งที่ 1

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ “Show and Share : PSU. Happy Station” ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะหน่วยงานได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ในประเด็น Happy Workplace และ เป็นการติดตามภาพรวมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วย

– การปาฐกถา หัวข้อ “จุดประกายองค์กรแห่งความสุข” โดย คุณสุจิตต์  ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สสส.

– กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง “ความสุขที่อยากบอก” โดยมีผู้ร่วมแบ่งปันความสุข 5 ท่านดังนี้

1. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ดร.ศิริเชษฐ์  สังขะมาน  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

3. รศ.ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

4. คุณดวงพร วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา       วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5. คุณวัชรา  ค้าขาย  นักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ

นอกจากมีกิจกรรมบนเวทีมากมาย อาทิ การแสดง Line Dance,การแสดงชุด The Secret of Happy Station, กิจกรรมวิทิสาสมาธิ, สาธิตกายบริหาร “ฤาษีดัดตน” 

ซึ่งในงานดังกล่าว มีผู้แจ้งเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 414 คน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่, ปัตตานี,สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และตรัง รวม 360 ท่าน จากเครือข่ายภายนอก 54 ท่าน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ, ปปช.(จังหวัดสงขลา), กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา, กรมประชาสัมพันธ์เขต 6 พัทลุง, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดบูธ Show and Share ทั้่งในรูปของนิทรรศการ และกิจกรรม happy to share รวมทั้งสิ้น 23 เรื่องราว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันธมิตรเครือข่าย 3 หน่วยงาน มาร่วมแสดงนิทรรศการด้วย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา ชาว สงขลานครินทร์ ด้วยนะคะ ซึ่งแต่ละท่านได้เตรียมเรื่องราวดี ๆ ที่จะร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงาน เป้าหมายมิใช่เพียงเพื่อที่จะได้รับรางวัล PSU Happy Station Award แต่ทุกคนมีเป้าหมายรวมกันคือ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการมอบ และการให้ ความสุขซึ่งกันและกัน เชื่อแน่ว่า กลิ่นไอความสุข คงจะอบอวลไปทั่วห้อง จนพวกเราลืมหนาวกันเลยค่ะ

okvinil

 

 

ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทางทีมแผนงานฯได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” บรรยายโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์ ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารตึกไฟฟ้าแรวสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

บรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

ก่อนช่วงบรรยาย ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล ได้กล่าวนำถึงประวัติและชีวิตการทำงานของท่าน ดร. มงคล เดชนครินทร์ จากนั้นเป็นช่วงบรรยาย โดยหลักการดำเนินชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขของ ดร.มงคล นั้น คือการใช้แนวคิดทางธรรมะมาประยุกษ์กับการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของท่านพระพุทธทาส และท่านประยุทธ์ ปยุตโต (ป.อ. ปยุตฺโต) จากพระไตรปิฎก ยกตัวอย่างเช่น

“ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์”ธรรมะเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นประโยชน์

 1. อุฏฐานสัมปทา — ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
 2. อารักขสัมปทา — รักษาโภคทรัพย์ที่หาได้ และผลงานที่ทำไว้
 3. กัลยาณมิตตตา – คบคนดีเป็นมิตร
 4. สมชีวิตา – ให้ชีวิตเหมาะสมกับรายได้

“อิทธิบาท 4” ธรรมะสำหรับความสำเร็จ 

 1. ฉันทะ – พอใจ รักงานที่จะทำ
 2. วิริยะ — พากเพียร ไม่ท้อถอยในการทำงาน
 3. จิตตะ – เอาใจใส่ต่อการทำงาน
 4. วิมังสา – ไตร่ตรอง ใช้ปัญญาในการพิจารณาในงาน

“มรรคมีองค์ 8” หลักปฎิบัติสำหรับการทำงาน

 1. สัมมาทิฏฐิ – เห็นอย่างถูกต้องชอบธรรม
 2. สัมมาสังกัปปะ – คิดอย่างถูกต้องชอบธรรม
 3. สัมมาวาจา – พูดอย่างถูกต้องชอบธรรม
 4. สัมมากันมันตะ—ทำหน้าที่อย่างถูกต้องชอบธรรม
 5. สัมมาอาชีวะ – เลี้ยงชีพอย่างถูกต้องชอบ
 6. สัมมาวายามะ – พยายามอย่างถูกต้องชอบธรรม
 7. สัมมาสติ –ระลึกอย่างถูกคต้องชอบธรรม
 8. สัมมาสมาธิ – ตั้งจิตมั่นอย่างถูกต้องชอบธรรม

 ทัศนะของท่านพระพุทธทาสเกี่ยวกับการทำงานโดยสรุป

“ทำงานเพื่องาน ใช้ความถูกต้องชอบธรรม และความรักงาน (ฉันทะ) เป็นแรงจูงใจ ไม่ใช่ใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความอยาก (ตัณหา) เป็นแรงจูงใจ”

(จากบทที่ 6 ใน หนังสือ พุทธทาสภิกขุ : พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและการปฏิรูปเชิงนวสมัยนิยมในประเทศไทย)

———————————————————————————————-

ม.อ. 1 ใน 4 องค์กรต้นแบบองค์กรจัดการความสุขจาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

ม.อ. 1 ใน 4 องค์กรต้นแบบองค์กรจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ
เป้าหมายของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ก็คือเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานจะสะท้อนไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐระหว่าง กับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสสส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 18 แห่ง ระหว่างเดือนกันยายน2555- กันยายน.2557   โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเทคนิคการสื่อสารออนไลน์สร้างเวทีความรู้ระหว่าง 5 วิทยาเขต และจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุขมากมาย อาทิ  โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ โครงการพาน้องตาบอดดูหนัง โครงการแบ่งปันความสุขให้ผู้ด้อยโอกาส คือ น้องตาบอด เด็กพิเศษ และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  โครงการเยี่ยมไข้บุคลากร  ฯลฯ และประเมินพบคนทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้นจาก 55.7% เป็น 67.9% 

กิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขขับเคลื่อนโดยนักสร้างสุของค์กร   โดยมี คุณเมตตาชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม   คุณสุนันทา  แก้วเจริญ หัวหน้างานสวัสดิการ  คุณรัตติยา เขียวแป้น       คุณคงพล มนวรินทรกุล  และอาจารย์พิชิต รองแสงวัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.อ. มีความสุขขึ้น  จาการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆแก่บุคลากร    ทำให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน 4 องค์กร ต้นแบบกระบวนการจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

คุณเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม สำนักงานอธิการบดี ม.อ.รับรางวัลองค์กรต้นแบบกระบวนการจัดการความสุข จาก ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

ม.อ.ได้เข้าร่วมเสนอผลงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ‘ถนนแห่งความสุข Happy Highway’ ร่วมกับ18 หน่วยงานภาครัฐ มีผู้ไปร่วมกิจกรรม นำโดยคุณเที่ยง จารุมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ที่สโมสรกรมชลประทาน

นอกจากแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรต่างๆด้วยสื่อโปสเตอร์ แล้วนักสร้างสุของค์กร ม.อ.ยังเปิดสอนการทำดอกกุหลาบจากใบเตย มีผู้สนใจมาลองทำดอกกุหลาบจากใบเตยมากมาย ทั้งชายและหญิง    นำโดย คุณฐิติภัทร นิลทีเลิศ   ทำให้ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน หอมฟุ้งไปด้วยใบเตย    และยังนำเมี่ยงคำ จาก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  ขนมชื่อดัง ไปให้ชิมด้วย   และม.อ.จัดการแสดงชุด “สุขกันเถอะเรา”ไปร่วมในพิธิเปิด และจัดการแสดง ลีลาศ และไลน์แดนซ์  ไปร่วมแสดงอีกด้วย  โดยมี  คุณคุณคงพล มนวรินทรกุล และคุณนวนิก จุลนพ จากกองทะเบียน เป็นผู้ฝึกสอนแก่ทีมงาน

รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย  ได้ลองชิมอาหาร  สนุกกับการเรียนรู้ภาษาไทยและพจนานุกรมไทย และกิจกรรมในงาน พบปะกับนักสร้างสุของค์กรทั้ง 18 องค์กร และ นสอ.ที่ผ่านการอบรมรุ่นเดียวกัน

นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ “แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ” มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข เพื่อความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงานของบุคลากรในภาครัฐ ให้ทำงานอย่างมีความสุข ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (ก.ย.2555-ก.ย.2557) มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแล้ว 18 องค์กร อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งต้องชื่นชมผู้บริหารและนักสร้างสุของค์กรที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่น เชื่อว่าเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานที่สะท้อนไปสู่ประชาชนจะดีขึ้น ปัญหาต่างๆ ลดลง

เป้าหมายของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ก็คือเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานจะสะท้อนไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ

 ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน ประกอบด้วย  1.เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการจากบทเรียนความสำเร็จองค์กรต้นแบบ 2.สื่อสารองค์กรในระดับต่างๆ 3.สร้างและจัดการองค์ความรู้ 4.ผลักดันนโยบายที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานราชการ และ 5.สร้างและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน

จากที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จับมือกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ ‘แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ’ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเสริมสร้างสมดุลแห่งความสุขระหว่างชีวิตและการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 องค์กรนำร่อง ได้แก่ กรมชลประทาน, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, กรมสุขภาพจิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กรมราชทัณฑ์, ราชบัณฑิตยสถาน, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมประมง, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จนเกิดเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งได้สร้าง ‘นักสร้างสุของค์กร’ (นสอ.) มาแล้วหลายรุ่น ทั้งได้ลงนามข้อตกลง ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเดือนสิงหาคม 2556     

เครือข่ายนักสร้างสุของค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันประสบการณ์ กันในกิจกรรม‘ถนนแห่งความสุข’ หรือ ‘Happy Highway’  รวมทั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีถอดบทเรียนการทำงาน และช่องทางสื่อสาร เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และวารสาร สารปันสุขออนไลน์   ความมุ่งมั่น และความจริงใจในการร่วมมือของทุกฝ่ายถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างองค์กรสุขภาวะให้เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐที่ส่งผลไปยังประชาชน

ขอบคุณภาพและข่าวโดย  คุณวราภรณ์  ชวพงษ์  นสอ.กองกลาง ม.สงขลานครินทร์

ชาว ม.อ.ร่วมใจ Big Cleaning ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมจุดประกายการคัดแยกขยะ

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อมรณรงค์การคัดแยกขยะ

รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning  & Recycle day จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมจำนวน 482  คน ร่วมกิจกรรม  เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็น green area  พร้อมนี้มหาวิทยาลัย ได้จุดประกาย การรีไซเคิล การจัดการขยะ  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดและขนส่งขยะ   นำขยะที่แยกประเภทกลับมาใช้ใหม่  และตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและประเทศ

โดยนางณญาดา อินทสโร  ประธานคณะทำงานส่งเสริม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี  ได้ส่งมอบแผนผังอาคาร สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นป้ายบอกทางของหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานอธิการบดี แก่ประธาน  และจะติดตั้งที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา ประชาชนผู้มาติดต่อ ตลอดจนชาวต่างแก่ประธาน    

กิจกรรมที่จัดขึ้นยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในสำนักงาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดให้มีมิสเตอร์และมิสรีไซเคิล เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดธนาคารขยะ หรือวัสดุรีไซเคิล ดำเนินการโดยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และมีรายได้หมุนเวียนจากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ปีละประมาณ 1 ล้านบาท    โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งการเพิ่มของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมืองและการกำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ทำให้เกิดการขยายตัวด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ในปัจจุบันประชากรแต่ละคนประเมินปริมาณขยะจะมีปริมาณ 0.6 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในจังหวัดสงขลา มีประชากร รวม 1,389,890 คน (สำรวจเมื่อปี2556)  จึงมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา ประมาณ 833 – 1,000 ตัน ต่อวัน 

ภาพและข่าวโดย  นสอ.วราภรณ์  ชวพงษ์

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ “Happy Station” ของ NECTEC

เมื่อวันนที่ 10 มิถุนายน 2557  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ “Happy Station”  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเนคเทค ณ ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)                                                                                                                    ในสถานะที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ต้องขอบอกว่าได้รับความรู้และความสุขกลับมาอย่างเต็มเปี่ยม อิอิ เดินชมจุดนั้น เข้าดูจุดนี้ ทดลองจุดโน้น เพลิดเพลินเลยค่ะIMG_2498 IMG_2490 IMG_2436 IMG_2431 10393741_683116601735986_7659227300363002026_n IMG_2425 IMG_2428

“สุนทรียสนทนา”

สุนทรียสนทนา : สนทนาอย่างสุนทรีย์

คุณเคยหรือไม่ ฟังอย่างไรก็ไม่ได้ยิน พูดเท่าไรก็ไม่มีใครเข้าใจ?

หลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยที่จะพูด พูดกันไปอย่างไรก็ไม่มีอะไรดีขึ้น พาลอยากจะอยู่เงียบๆ กันเลยทีเดียว วันนี้จะชวนทุกท่าน มารู้จัก “สุนทรียสนทนา (Dialogue)” อันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นัก เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เริ่มต้นจากหัวใจ หรือเพราะความง่าย กลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

ทุกวันนี้บทสนทนาของเรากลายเป็นสมรภูมิความคิด เราแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพื่อข้อสรุปเดียว เราต่างมีเกราะป้องกันตนเองและฟาดฟัดกันและกัน การสนทนาไม่นำไปสู่การเติมเต็ม ยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยความสุนทรีย์ยิ่งไกลจากการสนทนานั้น

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักวิทยาศาสตร์ สามารถใช้หลักธรรมะเข้ามาผสมผสานในการบริหารจัดการองค์กรได้ดีเยี่ยม ท่านเป็นผู้หนึ่งที่นำหลักการของสุนทรียสนทนา มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร จะชวนผู้อ่านรู้จัก “สุนทรียสนทนา” ค่ะ

“ เราเริ่มกระบวนการโดยการทำสมาธิ สงบจิตใจ กำหนดลมหายใจเข้าออก ให้ร่างกายได้เรียนรู้ พบความเคลื่อนไหวของร่างกาย  หยุดคิด เปลี่ยนจากฐานคิดมาสู่ฐานของร่างกาย  ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยิน (deep listening)  มีความเป็นอิสระ และผ่อนคลาย ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีผู้นำ และไม่มีผู้ตาม

เราควรสร้าง “วงเล่าเร้าพลัง” คือมาคุยกัน เปิดหู เปิดตา เปิดใจ รับฟังกัน อย่าเพิ่งไปเถียงกัน อย่ารีบร้อน “สวน” หรือ “สอดแทรก” ซึ่งเป็นการสอนให้เราฟังอย่างมีสติ อย่าไปเพิ่งโทษ อคติ ลำเอียง คิดเอาเอง ซึ่งการฟังเชิงลึกได้ดีต้องฝึกฟังเสียงภายใน (Inner Voice) ของตัวเองให้ได้เสียก่อน เสียงที่ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ หมั่นไส้ อิจฉา ด่าทอ ยินดี กังวล นึกไปถึงเรื่องอื่น ไปนอกเรื่อง ฯลฯ เมื่อมีเสียงภายในหรือความคิดแทรกแซงก็หัดดับ หัดระงับ หัดข่ม แล้วมาจดจ่อ มีสมาธิ น้อมใจเข้าไปฟังคนพูดพูดต่อไป ระหว่างสนทนา เราจะเห็นความคิด “วิตก” (ขึ้นขบวนรถไฟความคิดแห่งอนาคต) “วิจารณ์” (ขึ้นขบวนรถไฟความคิดแห่งอดีต) ผุดขึ้น”

สุนทรียสนทนา จึงเป็นกระบวนการที่ท่านต้องเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง อย่างมีสติ รู้เท่าทัน “ใจ” ของตนเอง การเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในขณะที่ได้ยินเสียงต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาอาจเป็นเสียงของตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติ

อย่าด่วนฟังธง ดูตั้งแต่ต้นจนจบ มองหลายมุม ไม่พิพากษา

หากเราลองวาง “อัตตา” ทบทวนว่า ทุกเสียงต่างมีคุณค่า การเคารพ (Respecting) คุณค่านั้นด้วยหัวใจ อาจนำเราสู่โลกทัศน์ใหม่ เราอาจได้ยินอะไรที่ละเอียด ไพเราะขึ้น เข้าใจตนเองและผู้คนรอบข้างได้อย่างอัศจรรย์ ลองเริ่มต้นง่ายๆ ที่ตนเองแล้วค่อยๆ ขยายไปในองค์กร สุนทรียสนทนา อาจทำให้คุณพบคำตอบบางอย่างก็ได้ค่ะ

มา Backspace ตัว “ B ” ทั้ง 6 กันเถอะ

เคล็ดวิชาการบริหารใจคน พฤติกรรมที่เราๆ ท่านๆ อาจเผลอไผล พบเจอกันหรือแม้กระทั่งทำเองบ่อยครั้ง มาตรวจตัวเองและผู้คนรอบข้างกันดีกว่า

อย่าทำลายใจด้วย 6B  เบิ้ล – ใบ้ – บี้ – โบ้ย – บล็อก – เบลม

อย่าเบิ้ลคือ อย่าทับถม ล้มแล้วอย่าซ้ำ เบิ้ลคือการคุยทับ ดูถูก สบประมาท ท้าทายว่า “โง่” ยกตนข่มท่าน   คนอื่นแย่กว่า เป็นต้น

อย่าบี้ คือ  กดดัน เร่งรัด ตามประกบจี้ ย้ำคิดย้ำสั่ง ทำให้คนอื่นลนลาน สับสน เครียด ต้องรู้จังหวะ รู้เวลา

อย่าใบ้ คือ  เงียบนิ่ง ไม่ตัดสินใจ   ไม่พูดแม้อยู่ในวาระที่ต้องพูด อมภูมิ วางมาดดูดีมีชาติตระกูลด้วยการเงียบ

อย่าโบ้ย คือ โยนไปโยนมา โยนความผิด โยนงาน โยนความรับผิดชอบ โยนเรื่อง โทษคน

อย่าบล็อกคือ สกัดผู้อื่น กีดกันความคิด ดับความคิดดาวรุ่ง ทำลายจินตนาการผู้อื่น

อย่าเบลม คือ ตำหนิติเตียน ดับกำลังใจ ด่วนตัดสินใจ พิพากษา โทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตน

ตรวจพบข้อไหนกันบ้างค่ะ อย่าบอกว่าทุกข้อ… ไม่เป็นไรค่ะ ไม่มีคำว่าสาย เร่งแก้ไข สำหรับนักสร้างสุของค์กรแล้ว งานที่ดีย่อมต้องถนอมกำลังใจ รักษาความรู้สึกกันด้วยนะคะ มาเริ่มปฏิบัติจากตนเองวันนี้เลยค่ะ

รู้เขารู้เรา ไม่ต้องรบร้อยครั้ง ก็ชนะ

จะง่ายกว่าไหมที่เรารู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่น การเอื้อเอ่ยเชิญชวนมาร่วมทำกิจกรรมใดๆน่าจะทำได้โดยสอดคล้องกับคู่สนทนา การรู้จักและเข้าใจทั้งตนเองและคู่สนทนา จึงเป็นศาสตร์ที่เป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง สำหรับการทำงานร่วมกัน หากเรากำลังนั่งสนทนากับคนแปลกหน้าสักคน เราอาจไม่มีข้อมูลส่วนตัวเขามาก่อน การเริ่มต้นอาจต้องใช้ช่วงเวลาทำความรู้จักกันพอสมควร ถึงจะเริ่มต้นคุยในประเด็นที่เราคิดไว้ หากจู่โจมโดยทันทีถึงประเด็นที่เราต้องการแลกเปลี่ยน ผลลัพธ์ไม่ดี รวมไปถึงการปิดกั้นการเรียนรู้ได้

การเรียนร้เพื่อรู้จักตนเองและผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การเข้าใจความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันกระบวนการเรียนรู้ตัวเอง ที่น่าสนใจอีกศาสตร์หนี่งคือ “นพลักษณ์” หรือ “เอ็นเนียแกรม”   (The Enneagram)  เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่“รู้จักตนเองให้ถ่องแท้ ที่จะเป็นสะพานไปสู่การเข้าใจผู้อื่น”

กระทิง  ตัวทำงาน  คล่อง ทำงานเก่งมีความมุ่งมั่นสูง แต่เป็นคนโมโหง่าย ใจร้อน เร่งรีบ ผู้บริหารแบบกระทิงจะ ไม่ค่อยฟังคนอื่น  เอาแต่ใจตนเอง ใจร้อน ข้ามขั้นตอน ไม่เข้าในจิตวิทยา ไม่สนใจรายละเอียด แต่มีความขยันซึ่งทำให้ก้าวหน้าในงานมาก

อินทรีย์ เป็นผู้บริหาร อ่านมากคิดมาก แต่ไม่ได้ทำ ส่วนใหญ่จบด็อคเตอร์  ชอบตรวจสอบ ประเมิน วิจารณ์ เก่งทุกเรื่องแต่ไม่เคยทำ เรียกกลุ่มอินทรีย์เป็นคนจับจด บ้าวิชาการ

หนู ชอบห่วง ไม่ค่อยฟัง ห่วงเรื่องเล็กน้อย ห่วงคนอื่น  ไม่สนเรื่องใหญ่ ขี้ขลาด ขี้กลัว ไม่กล้าเผชิญหน้าความจริง รอคำสั่ง ไม่เป็นตัวของตัวเอง ไหลตามเพื่อน ตามกระแส ลูกน้องแบบหนูจะรับปากไปก่อน ทำ ๆ ไปก่อน ไม่กล้าถาม กลัวเสียหน้า กลัวโดนจับได้ว่าโง่ ไม่รู้  ผู้บริหารแบบหนูจะเป็นคนใจดี สุภาพ ไม่สื่อสารตรง อ้อมค้อม

หมี  ชอบทำแบบเดิม ๆ ทำซ้ำ ชอบทำตามระเบียบ ขั้นตอน ถ้าไม่ชอบก็ไม่ทำเด็ดขาด ถ้าชอบก็ทำแบบเดิม ไม่เลิกง่าย ๆ  ผู้บริหารแบบหมี จะเน้นขั้นตอน รายละเอียดชัดเจน  แต่ชอบจับผิด ไม่เห็นตนเอง

การเรียนรู้ มองดูตนเอง วิเคราะห์ผู้อื่น ทำให้ปสัมพันธภาพในการทำงานระหว่างกัน เข้าใจมากขึ้น ด.ร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เขียนไว้ในหนังสือ Dialouge… คิดลงใจ…ไหลเป็นปัญญา ไว้ว่า “พอเจ้านายรู้ว่าเป็นตัวอะไร (หมี กระทิง หนู หรือ อินทรีย)  เราก็จะแหย่ท่านได้ง่าย ส่วนใหญ่ หมีชักชวนได้ยากที่สุด หมีมีนิสัยไม่ชอบเปลี่ยนแปลง บ้ารายละเอียด บ้าขั้นตอน ทำเฉพาะในสิ่งที่ตนเองชอบ …อาจจ้องเข้าหาเพื่อสนิทแล้วไป “ยั่ว”หมีออกมาจากถ้ำ ออกมาจากความคุ้นชิน” อาจารย์วรภัทร์ ได้เขียนต่ออีกว่า “หากหมีชอบ Dialogue ขึ้นมาเมื่อไหร่ หมีนี่หละจะชวนพวกเรา Dialogue ตลอดกาลครับ”

มองให้ออก วิเคราะห์ให้ถูก เราอาจเป็นสัตว์แต่ละชนิด ในแต่ละสถานภาพ เรียนรู้ตัวเองและเข้าใจผู้อื่น เราและเขา ต่างมีธรรมชาติที่หลากหลายและช่วยเติมเต็มกันและกัน

“ความสุข” ย่อมเกิดจากการยอมรับและเกื้อกูลกันในธรรมชาตินั้นค่ะ

กิจกรรม รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กิจกรรม รดน้ำขอพรคณะผูู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการมอบนโยบายการบริหารราชการกรมพินิจฯประจำปี 2557

โครงการมอบนโยบานการบริหารราชการกรมพินิจฯ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557