องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ : แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน

องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ : แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน

โดย

1. ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2. ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล
3. ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย
4. นางสาวสิริวรรณ โชติพันธุ์
5. นางสาวกุลภัสสร์ ฉัตรฐานันท์
6. กิตติศักดิ์ หาญกล้า

ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล

รายละเอียดดูเอกสารแนบ [Download]