องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)

t_CCF18082556_0050-w200ชื่อหนังสือ  องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)
ผู้เขียน  ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

รายงานการศึกษานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการเข้าใจ ในเรื่องความสุขของคนในบริบทแห่งการทำงาน ดำเนินการศึกษาโดยการค้นหาองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้หรือเป็นองค์กรต้นแบบ แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำความสุขมาสู่สมาชิกองค์กร

Download