สรุปประเด็นจากการถอดบทเรียน

สรุปประเด็นจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนต้นแบบองค์กรสุขภาวะของภาครัฐ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี…Download

6_01_01