สผ.ร่วมลงนาม MOU กับ สสส. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุข

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา

23 ธ.ค.59 – สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนาม MOUร่วมกับ สสส. และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร : การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุข

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร : การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา จัดโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภาให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรแห่งความสุข สำหรับพิธีลงนามประกอบด้วยผู้แทนทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ นายสรศักดิ์  เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. และ รศ.ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานในพิธีลงนามฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภาและนำเสนอผลสำรวจคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐสภาไทย รวมถึงการพัฒนาสำนักงานฯ เป็น “องค์กรแห่งความสุข” ว่า สำนักงานฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 2,240 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเจนเอกซ์ ร้อยละ 59 และเจนวาย ร้อยละ 24 ซึ่งเป็นกลุ่มวัยแรงงานที่ต้องการความสุขในการทำงาน ประกอบกับผลสำรวจคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ปี 2558 พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 52 มีความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง และมีความเครียดจากการทำงาน ดังนั้น สำนักงานฯ จึงเล็งเห็นว่า หากบุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์จะมีสามารถปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านนิติบัญญัติขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นพ.บัณฑิต กล่าวว่า การพัฒนาให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ต้องคำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่ง สสส. ได้มีส่วนสนับสนุนองค์ความรู้และระบบการจัดการสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีโปรแกรมวัดสุขภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เครื่องมือแฮปปี้โนมิเตอร์ และโปรแกรมการบริหารจัดการความสุข ซึ่งถือเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น