ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “สุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”กรมประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “สุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม 1 – 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีท่านประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน

ภายในงานประกอบด้วย พิธีการเปิดตัวโครงการ และส่วนนิทรรศการ ได้แก่ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และโซนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย บุคลากรและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วย คุณสุภาวดี ถิระพานิช ที่ปรึกษาด้านภาคีสัมพันธ์ สสส. ท่านสุจิตต์    ไตรพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานฯ คุณยอดขวัญ ตัวแทนจาก สสส. ตัวแทนจากโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประเมินผลองค์กรปฎิบัติภาครัฐเพื่อการเป็นองค์กรสุขภาวะ และตัวแทนจากองค์กรภาครัฐภาคีเครือข่าย ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจฯ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กรมชลประทาน กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พิธีเริ่มโดยนายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของ กพ. กพร. PMQA ซึ่งมีการระบุถึงประเด็นที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางกรมก็ได้มีการศึกษาเรียนรู้ และเข้าร่วมเป็นภาคีกับ สสส. และ แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นคณะทำงานก็ได้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับโครงการ เริ่มต้นด้วยการจัดอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ตัวคูณ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และนำแนวคิดกลับไปขยายผลที่สำนักของตน จากนั้นก็เสนอขอรับทุน โดยมอบทุนให้ยังสำนักต่างๆ กระจายทั่วประเทศ แบ่งออกมาเป็น 10 กลุ่ม ดำเนินการ 10 โครงการ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดความสุข 8 ประการ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร ส่งเสริมความรู้ให้ทั่วถึง

ท่านประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ โดยกล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมประเด็นเกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตและช่วยขับเคลื่อนออกไป การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ถึงโครงการ ต่อยอดไปสู่สมดุลชีวิตกับการทำงาน

นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวมอบแนวคิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินกิจกรรมในองค์กร โดยกล่าวว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ศาสตร์ของพระราชา” ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางเพื่อการสร้างสุขที่ยั่งยืน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิธีคิดที่แนะนำคือ นำสิ่งที่มีหารด้วยสิ่งที่ต้องการ ถ้าหารออกมาแล้วสิ่งที่ต้องการมีมากกว่าก็จะไม่สุข ต้องมีการเรียนรู้และนำมาประยุกษย์ใช้ในการดำเนินชีวิต  ถ้ารู้จักพอก็จะสุขทั้งชีวิตและทรัพย์สิน “สุขที่สุด” คือความต้องการมีน้อยที่สุด เมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย และต้องรู้จักการนำมาปฎิบัติ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ก็จะเกิดปัญญา นายชัชชัยสรุปเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ศาสตร์ของพระราชา” ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ ใช้อย่างมีสติปัญญา ความสุขนั้นอยู่ที่การกระทำของตนเอง ต้องมีทั้งความรู้ จริยธรรม และการนำไปใช้

จากนั้นเป็นพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรึกษาด้านภาคีสัมพันธ์ สสส. ตัวแทนจาก สสส. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ และตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย

 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507167766091450.1073741910.149080861900144&type=3